خبربانو - در شرایط کرونایی چگونه در مراسم تدفین بستگان شرکت کنیم

خبربانو - جستجوگر ویژه اخبار زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۰:۳۸ - ۰۴ فروردين ۱۳۹۹
کد خبر: ۲۸۳۹۸۴
با شیوع و افزایش آمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید19، یکی از معضلات فعلی برگزاری مراسم تدفین این افراد در حضور خانواده‌ها و بستگانشان است. آیا مجاز هستیم با شرکت در این این مراسم که طبیعتا تجمع در آنجا نیز به وجود خواهد آمد مجاز است؟
در شرایط کرونایی چگونه در مراسم تدفین بستگان شرکت کنیم
به گزارش خبربانو، اگـر چـه بزرگداشـت درگذشـتگان و تسـلیت گویـی بـه بازمانـدگان، بخشـی از مراسـم آیینی و مذهبی و فرهنگ غنی ایرانیان اسـت، با توجه بـه شـیوع بیمـاری کوروناویـروس جدیـد و احتمال انتقال ایـن بیمـاری در تجمعـات و بـه منظـور پیشـگیری از مخاطـرات جبـران ناپذیـر، توصیه می‌شود تا حد امکان از حضور در مراسم تدفین خودداری کنید.

در صورتی که درگذشـتِ فرد متوفی به دلیل ابتلا به کوروناویروس جدیـد یـا بیماری‌های عفونی دیگر بوده است، باید برای خاکسـپاری او تمهیـدات خاصـی در نظـر گرفته شـود. بدیهی اسـت که ایـن تمهیدات برای حفظ سلامتی بازماندگان و سـایر مردم ضروری است و مسئولیت همگانی ایجاب می‌کند که توصیه‌های کارکنان بهداشتی در این زمینه به دقت رعایت شود.

در شـرایط اپیدمـی، احتمـال آلـوده بـودن هـر فرد، حتی بـه صورت بـدون علامت بـه ایـن بیمـاری وجـود دارد؛ اگـر چـه ممکن اسـت که متوفـی بـه علـت دیگری فوت شـده باشـد، ولی احتمـال ابتلای همزمان او بـه بیمـاری کووید ۱۹ منتفی نیسـت. این احتمال در کسـانی که سـابقه بسـتری در بیمارسـتان داشـته و یا در مراکز درمانی فوت شده‌اند، مـی‌توانـد بیشـتر باشـد. بنابرایـن احتمـال انتقال بیمـاری از هر فـرد فوت شـده به افراد سالم وجود دارد و بایـد در برخـورد با جسـد متوفی، ایـن نکتـه در نظر گرفته شـود.

از سـوی دیگـر، احتمـال انتقـال از افـراد حاضـر در تجمعـات وجود دارد و بایـد تا حد امکان از قـرار گرفتن در تجمعات مربوطـه و ایجاد تراکـم خـودداری کـرد. بهتر اسـت در ایـن دوره خاص، تسـلیت گویی‌هـا عمدتا به شـکل تلفنـی یا از طریق اینترنت و شـبکه هـای اجتماعی و غیرحضوری باشـد.

افـراد دارای سـابقه بیمـاری‌های زمینه‌ای قلبی_ عروقی، بانـوان باردار و افـراد داری فشـار خـون بـالا، کسانی که سـکته قلبی یا سـکته مغزی کردند، بیمـاری‌های ریـوی، دیابـت و بیمـاری‌های کلیوی، افـرادی که دارو‌های سـرکوبگر سیسـتم ایمنـی مصرف مـی‌کنند و مبتلایـان به بدخیمی‌ها در معـرض خطـر بالاتری برای ابتلا به کوروناویـروس جدید و عوارض شـدید آن هسـتند و بـه آنهـا و نیـز افـراد سـالخورده بـه شـدت توصیـه مـی‌گردد از شـرکت در چنین مراسـمی خـودداری کنند.

مدت زمان برگزاری مراسـم بایـد بـه حداقـل ممکـن کاهـش یابـد و از خـوردن، آشامیدن و پذیرایی به هر شکل در کل مراسم باید ممانعت به عمل آید. دسـت دادن، روبوسـی و بغل کردن جهت عرض تسـلیت و تسلی خاطر بازماندگان نیز می‌تواند برای هر دو طرف خطرناک باشـد.

حداقـل فاصلـه بیـن افـراد حاضر در مراسـم بـا یکدیگر بایـد در حد ۱.۵ متـر در نظـر گرفته شـود. همچنین دقت کنید به منظور تشـییع و انتقال جسـد متوفی، منحصرا جوانان بدون سـابقه بیماری خاص در گذشـته و بدون علامت، با اسـتفاده از پوشـش کامل، شامل حداقل ماسک و دستکش و ترجیحا گان و شـیلد، انتقال جسـد متوفـی را انجام دهند.

بنابر اعلام انجمن علمی پزشکی کشور، از لمـس کفـن و هـر گونـه تمـاس بـا تابـوت، برانـکارد، پارچـه و وسـایلی که روی جسـد قرار داشـته اسـت، ماننـد گل و ترمه خـودداری کنید. در مراسـم تلقین پس از انتقال جسـد به مقبره توسـط افراد دارای وسـایل محافظـت شـخصی، یک نفـر با پوشـش محافظتـی کامل کفن را بـاز کـرده و ضـرورت‌های شـرعی را بـا رعایت احتیـاط و در حداقل زمـان بـه انجام برسـاند. پوشـش مقبره با لحد هر چه سـریعتر انجام شـود تـا زمـان تجمـع در محـل، جهـت عـزاداری بـه حـد اقـل ممکن برسـد. تمامـی افـراد پـس از خارج کردن دسـتکش‌ها از دستشان، دسـت‌هـا را بـا آب و صابون حداقـل ۲۰ ثانیه بشـویند.

از افتـادن بـر روی مـزار پـس از پـر کـردن مـزار بـا خاک و دسـت زدن بـه اشـیاء باقیمانـده اجتناب کنید. محلـول‌هـای ضـد عفونـی کننده دسـت‌ها بـا پایه الکل و ماسـک جهـت تمامـی افـراد در طـول مراسـم در دسـترس باشـد و جـدی تـر از همیشـه، از دسـت زدن بـه صـورت، بینـی، چشـم‌هـا و دهـان در طـول مراسـم اجتناب کنید. لباس‌ها پس از مراسـم و بـه محض حضور در منـزل بـا رعایـت عدم تماس بـا مخاط به طور کامل خارج شـده و در سـبد جداگانـه جهـت شستشـو در اولین زمـان قرار داده شـوند. توصیـه مـی‌کنیم هـر گونـه مراسـم دعـا و عـزاداری بـه صـورت انفرادی و در منزل انجام شود و از تجمعات خودداری کنید. همچنین می‌توانید مراسـم صـرف غـذا و دیگـر نـذورات را بـه زمـان دیگری که شـرایط اپیدمی مرتفع شده است، موکول کنید و یا هزینه‌های آن به شکل دیگری در موارد عام المنفعه صرف کنید.
منبع: ایسنا
برچسب ها: کرونا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: